Aydınlatma Metinlerimiz

Kapalı Kamera Sistemleri Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ansan Metal ve Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) Genel Müdürlüğü ve lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.ansan.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar talep etmeleri halinde paylaşılabilecektir.

 3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.ansan.com.tr adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

ANSAN METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
Aydınlatma Metni

ANSAN METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket’’) olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve tüm diğer iş ilişkisinde bulunduğumuz her gerçek kişinin kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak iş sözleşmesi ile bağlı tüm çalışanlarımıza, hizmet veya alım sözleşmesi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’ya uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette, KVKK’ya uygun olarak ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aramızdaki sözleşmeye bağlı olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, iş yerlerinde ve ilgili alanlarda sözlü, yazılı, dijital ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Sözleşme ilişkisi veya sözleşmeden doğabilecek yükümlülükler devam ettiği sürece oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirket ile arasında iş sözleşmesi bulunan çalışanların, 4857 sayılı İş Kanunu ve sair mevzuat uyarınca sağlık ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz, Şirket ile aranızdaki iş sözleşmesi gereğince kanuni yükümlülükler sınırında toplanmakta ve işlenmektedir.
Size tahsis edilen cep telefonu, araç ve bilgisayar verilmesi durumunda, bakım, onarım ve verimlilik amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Toplanan kişisel verileriniz, sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket, kişisel verileri, sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin devamı, işin düzenlenmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili olarak sorumluluklarımızın temini, çalışanların güvenliği amaçlarıyla, birazdan sayılacaklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde, Kişisel veriler aşağıda sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde; tedarikçilere, iş ortakları ve iş bağlantılarına, emniyet birimleri, kamu kurumları, ilgili bakanlıklar ve müdürlükler ile; iş kanunu ve sosyal güvenlik kanunları uyarınca görevlendirilen kamu kurumu ve tüzel kişilerine, kanunlarla yetkili kamu kurumlarına, KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ya da dijital ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda iş ve sosyal güvenlik kanunları ile sözleşmesel hak ve yükümlülükler başta olmak üzere, mevzuat uyarınca Şirket’in iş sözleşmesi, taraf olduğu hizmet vb. sözleşmeler ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre, kimliğinizi doğruladıktan sonra Kanun’da belirtilen süreler içerisinde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvkk.ansanmetal@ansan.com.tr adresine iletebilirsiniz.

Politikalarımız

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

 • Faaliyet kapsamında yüklenimine aldığı tüm işlerin gerçekleştirilmesi sırasında rüşvete ve yolsuzluğa karşı yürürlükte olan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasal düzenlemelere uyar.
 • Yaptığı işler içerisinde en küçük, en stratejik ve önemli basamağına kadar her türlü eyleminde iş ahlakından kesinlikle ödün vermez.
 • Faaliyetlerini sürdürmesi sırasında kanunlara öncelik ve önem vererek, tüm çalışmalarında ilgili yasalara uygun davranır.
 • Tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde her türlü hediye veya ödül vermez, teklif etmez veya faaliyetlerini sürdürebilmek için kendisine bir avantaj ya da çıkar sağlayacak konulardan uzak durur.
 • Rüşvetin kabul ve teklif edilmesi veya azmettirilmesi veya söz verilmesi durumlarının tespiti halinde ilgili duruma karışan personeli ile derhal ilişkilerini keser.
 • Gerçekleştirdiği işlerde veya müşteri bilgilerini içeren verilerin kaybolmasını ya da dikkatsizlik sonucu 2. veya 3. taraflara iletilmesini önlemek amacı ile toplanan tüm verileri büyük özen ve titizlikle korur.

Çalışanlar, yukarıda sayılan ve buna benzer herhangi bir davranışı bildirmek amacıyla farklı yollar izleyebilmektedirler.

 • Firmanın çeşitli yerlerinde bulunan Dilek-Şikayet Kutuları bu yöntemlerden biridir. Bu kutular, haftalık olarak İnsan Kaynakları Müdürü tarafından açılmakta ve şikayetler tamamen gizli tutularak araştırma sürecine gidilmektedir.
 • Şikayette bulunacak kişi, duruma göre işçi temsilcileri ya da birim amirleri vasıtasıyla da yönetime ulaşabilir.
 • Şikayette bulunan çalışan bildirimine müteakip işveren tarafından herhangi bir yaptırım ve mobinge uğramayacaktır.
 • Firmamızda ayrıca tüm personelimiz için “Açık Kapı” politikası uygulanmaktadır.

Disiplin Cezaları

Politikaya uygun davranmayan kişilere duruma göre aşağıdaki cezalardan biri ya da birkaçı uygulanır;

 • Taciz ve kötü muameleden sorumlu tutulan kişiye, bu kötü davranışını düzeltmesi için önce sözlü uyarı yapılarak uygun eğitimler verilir.
 • Gerekli durumlarda kişiye ihtar verilerek savunması alınır. Davranışın tekrarı halinde iş sözleşmesinin feshi gerçekleştirilebilir.
 • Yasalar gerekli görüyorsa, tacizden sorumlu tutulan kişi yasal otoritelere raporlanır.
 • İşveren, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. Maddesi uyarınca,ilgili süreler içinde,derhal fesih hakkını kullanabilir.

                 Genel Müdür Yardımcısı: İlker KARATAŞ

KALİTE POLİTİKASI

• Kalite çısından lider bir kuruluş olarak, Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve verimli yapısıyla tüm paydaşlarımıza fayda sağlamak,

• Ürünlerimizin (mal ve hizmetlerimizin), Tasarım ve üretim süreci dahil yaşam dönüsü boyunca ve bertarafında sağlanan şartlar ile içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde olmak,

• Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürün çeşitlerini artırmak ve uygulanabilir şartları yerine getirmek,

• Tüm çalışanlarımızın ve işletmemizin yetkinliğini geliştirerek kalite altyapısını iyileştirmek ve sürekli iyileştirmeyi esas alarak sıfır hataya ulaşmak,

• Uluslararası iyileştirmeyi esas alarak sıfır hataya ulaşmak, Arası standartların gereklerini yerine getirecek şekilde sistemi dökümante etmek, Belgelendirmek ve sürekli iyileştirmek,

• Müşteri beklentilerini karşılayarak, Kalite açısından lider bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürünleri sunmak ve müşteri memnuniyetini sürekli kılmaktır.

Genel Müdür Yardımcısı: İlker KARATAŞ

ANSAN METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI

 

Doküman Tarihi: ______________

İÇİNDEKİLER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKALARI …………………………………………………

 1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ………………………………………………………………………..
 2. POLİTİKANIN AMACI ……………………………………………………………………………………
 3. POLİTİKANIN KAPSAMI ……………………………………………………………………………….
 4. TANIMLAR ……………………………………………………………………………………………………..
 5. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN İLKELERİ ………………………………………………………….
 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ………………………………………………………………….
 7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ …………………………………..
 8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ……………………………………………………………….
 9. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İŞLENMESİ ……………………………………………………………………..
 10. ŞİRKETİN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE VERİ SAHİBİNİN HAKLARI……….
 11. VERİ YÖNETİMİ, GÜVENLİĞİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEDBİRLER………………………………………………………………..
 12. EĞİTİM ………………………………………………………………………………………………………….
 13. DENETİM ………………………………………………………………………………………………………
 14. İHLALLER …………………………………………………………………………………………………….
 15. SORUMLULUKLAR………………………………………………………………………………………
 16. POLİTİKADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER…………………………………………….
 17.  POLİTİKANIN YÜRÜRLÜK TARİHİ ……………………………………………………….

 

 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

 1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ

ANSAN METAL VE PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (‘Şirket’), bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder.

 1. POLİTİKANIN AMACI

İşbu politikanın amacı, Şirket aktivitelerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında, kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir.

 1. POLİTİKANIN KAPSAMI

Şirketin temel faaliyet alanı, plastik ve metalden banyo ürünü üretim ve satımı İşbu Politika, Şirket’in faaliyetlerinin devamı amacıyla her tür işleme faaliyetini gerçekleştirdiği  Kişisel Verilere yönelik tüm aktiviteleri kapsar ve söz konusu aktivitelere uygulanır.

İşbu Politika, KVK Düzenlemelerinin gerektirmesi halinde yahut Şirketin Veri Sorumlusu Temsilcisi yahut yönetimin gerekli gördüğü hallerde, kanuni yükümlülükleri gözetmek koşuluyla zaman zaman değiştirilebilir.

 1. TANIMLAR

İşbu Politikada geçen tanımlar aşağıdaki anlamlara gelmektedir;

“Açık Rıza” Kişisel Veri Sahiplerinin verilerinin islenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak ve herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, özgür iradeleriyle açıkladıkları  rızayı ifade eder.

“Anonim Hale Getirme” Kişisel Verilerin, başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.

 “Anonim Hale Getirilmiş Veri” Gerçek kişi ile hiçbir şekilde ilişkilendirilmesi mümkün olmayan veriyi ifade eder.

“Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

“Kişisel Veri İşleme” Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veri üzerinde yapılan her türlü işlemi ifade eder.

“Kurul” Kişisel Verileri Koruma Kurulunu ifade eder.

Kurum” Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ifade eder.

“KVKK” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu ifade eder.

“KVK Düzenlemeleri/Hükümleri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kişisel Verilerin korunmasına yönelik ilgili diğer mevzuatı, düzenleyici ve denetleyici otoriteler, mahkemeler ve diğer resmi makamlar tarafından verilen, bağlayıcı kararları, ilke kararlarını, hükümleri, talimatları ile verilerin korunmasına yönelik uygulanabilir uluslararası anlaşmaları ve diğer her türlü mevzuatı ifade eder.

KVK Prosedürleri” Şirketin, çalışanların ve Veri Sorumlusu Temsilcisinin işbu Politika kapsamında uyması gereken yükümlülükleri belirleyen prosedürleri ifade eder.

“Özel Nitelikli Kişisel Veri” Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

“Silme veya Silinme” Kişisel Verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 “Kişisel Veri Envanteri” Şirketin Kişisel Veri İşleme faaliyetlerine yönelik olarak Kişisel Veri İşleme süreç ve yöntemleri, Kişisel Veri İşleme amaçları, veri kategorisi, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler vb. bilgileri ihtiva eden envanteri ifade eder.

“Veri İşleyen” Veri Sorumlusu tarafından yetki alarak, Veri Sorumlusu adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri Sahibi” Kişisel Verinin ait olduğu gerçek kişiyi ifade eder.

“Veri Sorumlusu” Kişisel Verileri İşleme amaçları ve işleme yollarını belirterek işleyen, veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesi sorumluluğu bulunan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

“Veri Sorumlusu Temsilcisi” Şirketin, Kurum ile olan ilişkilerini yürüten çalışanı ifade eder.

DIŞ ŞİKAYET BİLDİRİM POLİTİKASI

ANSAN METAL KALİTE POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE TEMEL GÖREVİMİZ MÜŞTERİLERİMİZİN, İŞ ORTAKLARIMIZIN VE ÇEVREMİZDEKİ HERKESİN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYABİLMEKTİR.

ANSAN OLARAK TÜM YASAL VE ETİK YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZİ YERİNE GETİRİYOR VE MEMNUNİYETİ SAĞLAMAYI EN TEMEL AMACIMIZ GÖRÜYORUZ.

BU AMACA ULAŞMAK İÇİN DIŞARIDAN GELECEK TÜM ŞİKAYETLER VE HER TÜRLÜ GERİ BİLDİRİMİ KAYIT ALTINA ALIYOR, DEĞERLENDİRİYOR VE ZAMANINDA YANITLIYORUZ.

ŞİKAYETLERİNİZİ VEYA ÖNERİLERİZİ WEB SAYFAMIZDAN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ KISMINDA BİZE ULAŞIN BAŞLIĞI ALTINDAKİ FORMU DOLDURARAK VEYA AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM KANALLARINI KULLANARAK SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

+90 (212) 886 85 18

info@ansan.com.tr

-FİRMAMIZDAN KAYNAKLANABİLECEK ŞİKÂYET VE GERİ BİLDİRİMLERDEN TOPLANAN VERİLERİ ANALİZ EDEREK MEMNUNİYETİ SAĞLAYACAK ACİL ÇÖZÜMLERİ EN KISA SÜREDE UYGULUYORUZ VE TARAFINIZA BİLDİRİYORUZ.

BU YOLDA İLERLEYEREK BEKLENTİLERİ KARŞILAMADA ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLECEK ŞİRKET OLMA HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ.

SIFIR TOLERANS POLİTİKASI

 Ansan Metal ve Plastik Sanayi ticaret ltd. şti. tarafından ürütülen “ sosyal uygunluk politikası” na göre tolerans gösterilmeyen maddeler aşağıda listelenmiştir.

 • 18 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması
 • Çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanmaması
 • Rüşvet ve Çıkar Sağlama

Sıfır toleransa aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi paydaşlar tarafında, ticari ilişkilerin veya iş birliklerinin durmasına sebebiyet verecektir.

Firmamız, şirket lehine olsa dahi yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif edilmesine/ alınmasına izin vermez.

Firmamız tedarikçilerini/ iş birlikçilerini sürekli ve düzenli olarak izler, değerlendirir ve acil durumlarda can güvenliği riskini ortadan kaldıracak Düzeltici Faaliyetleri planlar.

Tedarikçilerimiz/ iş birlikçilerimin sorumluluğu ise olası durumlar için gerekli aksiyonları almak ve kendi tedarik zincirlerinde benzer izlemeyi yapmaktır.

Firmamız tarafından yapılacak tedarikçi denetim ve değerlendirmelerinde gerekli konular incelenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda da gerekli faaliyetler beklenmektedir.

sıfır tolerans politikası kapsamında alınması gereken aksiyonlar;

 • Çalışanlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlamak, meslek hastalıkları konusunda onları bilgilendirmek ve gerekli rutin sağlık muayenelerini yapmak konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını bekleriz.
 • Çalışanların temiz içme suyuna erişme, temiz tuvalet kullanma ve koruyucu malzeme edinme hakkı vardır.
 • Aynı zamanda tedarikçimiz/ iş birlikçimiz olan firmalar, acil durumlarda işyerlerinde yer alan tüm personelin tahliyesini yapmak ile ilgili gerekli tedbirleri belirleyip, uygulatmak zorundadır.

Genel Müdür Yardımcısı: İlker KARATAŞ

Genel Müdür Yardımcısı: Hakan KARATAŞ